0 Comments

نوزادم 20 روزشه. 2 روزه قسمتی از شکمش تیره شده تقریبا یک سوم شکمش بیشتر سمت چپ. اندازه یه سیب بزرگ چه کنم؟