سلام
من باید ۱۱دی پریود میشدم ولی امروز تیتر بتا دادم که شده ۱۹۵/۵ولی ۲روز پیش آزمایش بتام شد بالای ۱۰۰ ولی نمیدونم چرا اینهمه کمه تیترم.