سلام

آیا میتوان پاپ اسمیر و عکس رنگی را در یک روز انجام داد؟ مثلا صبح پاپ اسمیر انجام بدهم و عصر عکس رنگی بگیرم؟ برای پاپ اسمیر بایدحتما به متخصص زنان مراجعه کرد یامیتوان ماما رفت؟