لانه گزینی همزمان با زمان پریودی و همراه با درد می باشد؟ و لانه گزینی چند روز طول میکشه؟