پسرم 14 ماهشه چند نفر بهم گفتن رنگش زرده. رفتم دکتر براش آزمایش تیرویید و کم خونی و فسفر و آهن نوشت حالا جوابش hb سر 10/4 گفت نرمالش 11 باید باشه. خیلی رفتم تو فکر. قطره ی ویتامینه چی، بهش بدم؟ راهنماییم کنید.