من فشار خونم 13/8 است. آزمايشات مربوط به فشارخون بالا را دادم مشكلي نداشتم. جفت قدامي و مارژينال است در بارداري قبلي هم فشارم سيزده رو هشت بود ولي در ماه ششم كه جفت بالا رفت فشارم پايين اومد. آيا جفت بالا برود فشارم طبيعي مي شود يا خير؟