آیا بعد از فهمیدن اینکه باردار هستیم میشه برای تعیین جنسیت اقدام کرد تا قبل از 3 ماهگی؟