روز اول پریودی از زمانی شروع میشه که لکه بینی هست یا از روز اول خونریزی؟ من سه روز قبل شروع خونریزی لکه بینی دارم.