بجز دارو برای تنبلی تخمدان چه ورزش و غذایی خوب است؟