سلام

کودک من هشت ماهه ست، بیومیل ای ار میخوره. قبلا نان میخورد تا چهارماهگی، خوب وزن گرفت ولی با بیومیل ای ار احساس میکنم خوب وزن نگرفته شایدم بخاطر اینکه تحرکش بیشتر شده وزن گیریش کم شده. نوع شیرخشک در وزن گیری تاثیر دارد؟