سلام

چند روز پیش دوبار در روز درد خیلی شدیدی زیر دلم داشتم، درد همراه با تیر کشیدن توی رحمم. دردم خیلی زیاد بود به اندازه ای که نمیتونستم تکون بخورم. این درد حدود ده دقیقه طول کشید و بعد آروم شد اما قطع نشد تا نیم ساعت. امروز باز همونجوری شدم. علتش چی میتونه باشه؟