من ٢٧ سالمه پريود كاملا منظم ٢٨روزه دارم، همسرم ٣٤سالشه پنج ساله ازدواج كرديم. دقيقا روز تخمك گذاري اقدام كرديم و دو روز بعديش براي اطمينان بيشتر، حسابي هم از نظر تغذيه تقويت شده بوديم هردو. تمامي علايم بارداري رو داشتم بدون تلقين (مثل حالت تهوع از بوی غذا، ضعف بدني، حالت تهوع صبح و…) اما سه شب به پريودم تخمدانهام درد شديد گرفت درحد فلج شدن بدنم و بعد شب قبل پريودم كه شد همه علايم از بين رفت و دل درد و كمردرد موند برام و صبحشم پريود شدم اما نه به شدت هميشه. دقيقا چه اتفاقي برام افتاده؟ چكار بايد ميكردم كه نكردم‎؟