سلام

من تخمک گذاری نامرتبی دارم و پریودم نامرتبه و از روز سوم تا نهم پریودم قرص کلومفین خوردم و آخرین پریودم هفت آذر بوده چهار آذر رفتم آزمایش دادم چیزی مشخص نکرد و گفت یک هفته بعد از زمان پریود اگه عقب انداخت باید آزمایش بده حالا لازمه دوباره آزمایش بدم یا نه؟ یعنی احتمال داره حامله باشم و آزمایش چون قبل از زمان پریودم بوده مشخص نکرده؟