سلام

شوهر من آزمایش اسپرم داده، دوسال پیش عمل واریکوسل کرده زیر نظر دکتر بوده از نظر تعداد و حرکت خوبه فقط مورفولوژی abnormal 98 درصده. شما چه نظری دارید؟