دوستان كسي راجع به تغذيه كودك 2 ساله كه عمل انسداد روده انجام داده اطلاعاتی داره؟ بعد عمل چه چيزهايي نبايد بخوره؟