30ساله، 48کیلو، 3ساله دقیقا برای بارداری اقدام کردم. همسرم 38ساله، در حجم و سرعت اسپرم ضعیف بودند، یکسال درمان شدن، به تایید پزشک من سالمم، اماهنوز باردارنشدم، چرا؟ راهنمایی بفرمائید.