نوزادی پسر 20 روزه دارم که زیر شکم و بالای آلت تناسلی و سمت چپ درمحل رویش موهای زاید او چیزی شبیه غده چربی دارد که هنگام گریه باد میکند. این چیست و خطرناک است؟