سلام

در دوره های ۳۲ روزه، تخمک گذاری در چندم دوره رخ میده؟ با تشکر