آیا با پریود نامنظم هم میشه روز تخمک گذاری رو فهمید؟