من پریودهام 10 روزه است. یعنی بلافاصله بعد از پریودیم تخمک گذاریم شروع میشه؟