من این ماه عکس رنگی گرفتم که جوابش به شرح ذیل بود:
شکل رحم طبیعی است.
پاترن مخاطی لوله ها دو طرفه طبیعی است.
اسپیلاژ پریتونال قابل توجه دو طرفه مشهود است که به نظر لکوله است.
این لکوله یعنی چی؟ خیلی نگرانم. ممنون میشم عکس رنگی من رو تفسیر کنین.