من پنج روز به پریودم مونده. اول آذر آخرین پریودیم بود و الان تهوع دارم. حامله ام آیا؟