با سلام

روز 23 پریودی قبلی لکه بینی ناشی از لانه گزینی ناموفق داشتم و این لکه بینی و خونریزی به مقدار خیلی کم ادامه داشت تا در روز 27 خونریزی معمولی شروع شد. با این دوره لکه بینی و خونریزی نمیدانم روز اول پریودی را از کی محاسبه کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم.