سلام

پسرم ٩ ماهشه ٣ روزه إسهال داره در ضمن هنگام شكم زدن به شدت زور مىزنه در صورتى كه شكمش كاملا شله درد شكم هم داره.