سلام.

من پریودهام 10 روزست و هر 24 روز پریود میشم. زمان تخمک گذاری کی میشه؟ ممنونم