سلام

پسر من هشت ماهه است و همیشه میخواد که کنار من باشه حتی وقتی من رو میبینه مثلا توی تختشه باز هم به شدت گریه میکنه و فقط میخواد که اون رو در آغوش بگیرم بدون وجود من بازی نمیکنه… نسبت به همسناش خیلی خیلی باهوشه نمیدونم چه رفتاری کنم که اینطور گریه کردن ار سرش بیفته؟