سلام.

من حدود چهل روز پیش با نامزدم نزدیکی داشتم که هنوز دختر هستند. بعد یک هفته احساس تهوع و استفراغ داشت و دو روز دیرتر پریود شد و الان بعد ده روز از پریود قبلی دوباره پریود شده است که خودش میگوید از استرس است. آیا به نظر شما حامله است؟ آیا احتیاج به آزمایش دارد؟