استفاده از بی بی چک، بعد از چه مدت رابطه نزدیکی جوابش معتبر است؟
و همچنین اینکه آیا امکان دارد باردار باشی و جواب بی بی چک منفی باشه؟