ممنون از جواب قبلی تون.
میخواستم بپرسم دقیقا از روز تمام شدن عادت ماهانه ام اقدام به نزدیکی کنم؟ شما میگید 14روز بعد سیکل قاعدگی یعنی دقیقا چند روز بعد از پریودم؟