آیا روش تشخیص بارداری به وسیله عسل و آب سرد علمیه؟؟من امتحان کردم شبش که دل پیچه نگرفتم ولی از ظهرش دل پیچه شروع شده یعنی باردارم یا نه؟؟؟