سلام

من دوره هاي پريودم معمولا ٢٧روزه است.
اين ماه و ماه گذشته هم سر ٢٧روز پريود شدم، فقط نميدونم چرا دوماهه كه قسمت چپ زير شكمم كمي بالاتر از كشاله ران يك مقدار درد دارم كه البته زياد نيست چون ميخواهم باردار شوم استرس اين رو دارم كه مبادا مشكلي باشه، چون ايران زندگي نميكنم. دسترسي به دكتر برام سخته، فراموش كردم بگم روزهاي پريودم ٧روز بوده ولي بعضي وقتها ٨ يا ٩ روزه ميشه. ماه پيش ٩روزه بودم و اين ماه ٨روزه البته تا روز ٥خونريزي طبيعي دارم و بعدش كم ميشه.
با تشكر از راهنماييتون