خانمی هستم ٣٤ساله یه دختر دارم ٨ساله فروردین امسال حامله شدم ١ماهه بود که سقط شد گفتن هماتوم داری. بعد آن دیگه حامله نمیشم خیلی میترسم سیکل ٢٨ روزه دارم.