من سیکل قاعدگیم ۳۰روزه است یعنی ۱۲هرماه پریود میشم و ۱۰روزه هستش مدت پریودم. به نظرتون زمان تخمک گذاری من چه موقع هست؟؟