پسر من موقع تولد 3.150 وزنش بود الان که چند روزه رفته تو هشت ماه وزنش شده 6800 به نظرتون چکار کنم که وزنش بیشتر بشه؟ دکتر هم بردمش مشکلی نداشته.