دختر ٢ ماه و نيم ٥ كيلویی دارم بهش ابتامين ميدم ولي خيلي ريزه ميترسم وزن كم باشه شروع كردم دارم بهش نان ميدم الان تو پيام ها خوندم نان يبوست مياره آخه ابتامين زياد چرب نيست متاسفانه دختر من تا ٢ ماهگي شيرمو خورد ديگه نميگيره چيكار كنم بهش نان ندم!؟؟