دختر من دو هفته شه برای شیر خوردن از خواب بیدار نمیشه هر کاریم میکنم نمیتونم بیدارش کنم دیر به دیر شیر میخوره چیکار کنم؟