سلام
چند ساله مشکل نازایی دارم و تازه عکس رنگی انجام دادم که دکتر توده مشکوک تو عکسم دیده و گفته باید نمونه برداری انجام بشه. میخواستم بدونم چجوری انجام میشه نمونه برداری؟ از دکترم پرسیدم فقط گفت از عکس رنگی هم سخت تره.