سلام من دوفرزند پسر دارم یکی شش ساله ودیگری چهارماه فرزند کوچکم انگشت شستش را میمکد و وقتی من جلوگیری میکنم دوباره این کار را انجام میدهد. ایا درست است که برایش دستکش بدوزم یا مرتب از دهانش انگشتش را بکشم؟

ممنون از راهنمایتان

Changed status to publish