سلام

پسرم یکسالشه. خانواده 3نفره ودرکنار همی داریم. مشکل پسرم اینه که خیلی حرص میخوره. خواستشو باحرص و دعوا میگه و همش دعوا میکنه (اینم بگم خودم هم خیلی عصبی هستم و زود ازکوره درمیام) لطفا بگید چکارکنم؟؟

Changed status to publish