سلام. پسر ۲۶ ماهه دارم که مدام نیشگون میگیرد. البته به صورت عادتی و در برخورد من و پدرش. البته بیشتر من. باید چه برخوردی داشته باشم ؟ راه های مختلفی را امتحان کرده ام، قهر، تنبیه، بی اعتنایی. حالا باید چه کنم؟

Changed status to publish