پسرم تا یکسالگی خوب بود.. تو تخت و اتاق خودش میخوابید.. بعد یکسالگی تاالان که 15ماهه اس.. جرات ندارم دستشویی یا حمام ببرمش. گریه میکنه شدید… تو خوابش هم شبا ده بار پا میشه شیر مادر بخوره… چی کنم؟

Changed status to publish