پسر من دو سالشه خیلی بچه آروم و دوست داشتنی بود ولی جدیدا خیلی پرخاشگرو عصبی شده بچه ها رو میزنه و هلشون میده. یه برادر بزرگتر هم داره که 6 سالشه اونم همین طوره با برادر کوچکترش بد رفتاری میکنه. نمیدونم از اون یاد گرفته هرکاری که اون میکنه اینم میکنه باید با این دوتا چیکار کنم؟

Changed status to publish