باسلام

نزدیکی برای خانم های باردار در چه زمانهایی مضر است؟