من تازه ازدواج کردم بعد اولین نزدیکیم پریود نشدم یعنی حدود ۵ روزه از پریودم میگذره. مشکلی وجود داره؟