میخواستم بدونم اگه کسی کیست تخمدان یا رحم داشته و خبر نداشته باشه یا حتی اگه خبر داشته باشه میتونه باردار بشه؟