من هر 28 روز یک بار پریود میشوم و دو هفته پیش سقط داشتم. میخواهم دوباره باردار شم. آیا ضرری ندارد؟