باسلام.

من ٣٣ سالمه و ٩ ساله كه ازدواج كردم توي اين ٩ سال خودمون بچه نميخواستيم براي همين تلاشي هم نكرديم. الان حدود ٣-٤ ماهه كه فقط حدود تقريبي زمان تخمك گذاري نزديكي داشتيم و باردار نشدم. ميخواستم ببينم بايد نگران باشم و به دكتر مراجعه كنم و يا نزديكي در زمان درستي نبوده و بايد بين دو پريود هر يك شب درميون نزديكي داشته باشم؟