پسرم ٤ ماه داره وزن تولد ٣٦٠٠ دور سر ٣٥ و قد ٥٢. تا٤٠ روزگي وزن نرمال بالا ميرفت اما بعد از اون رشدش كند شده. در دو ماهگي٤٩٠٠ شد با دور سر ٣٧ و در سه ماهگي ٥٤٥٠ و الآن ٦١٠٠ با دور سر٤٠ و قد ٦١/٥ فقط هم شير خودم رو خورده اما نمودار رشدش خيلي پايينه خيلي نگرانم ميشه توضيح بديد چكار كنم؟؟ غذاي كمكي زود نيست؟؟ شير خشك هم نميخوره مگه٢٠ سي سي اونم با قطره چكان. ممنون