ممنون میشم عکس رنگی من رو تفسیر کنین.
در پروسیجر انجام شده شکل و contour کاویته رحم طبیعی است.
پاترن مخاطی لوله های فالوپ دو طرف طبیعی است.
اسپیلاژ پریتونال قابل توجه دو طرفه مشهود است که به نظر لکوله است.