سلام

من دانشگاه قبول شدم و بچم ده ماهشه. بهمن باید برم دانشگاه، اما بچم شیرخشک نمیخوره. چه کار کنم بخوره؟